Videos

Chúng ta hãy cùng củng cố cam kết chấm dứt dịch AIDS!

In

 

Phó Thủ Týớng Chính phủ Vũ Ðức Ðam có bài phát biểu truyền cảm hứng mạnh mẽ trýớc Cuộc họp cấp cao 2016 của Ðại hội ðồng LHQ về HIV và AIDS, với sự ðồng hành của chị Thanh một phụ nữ nhiễm HIV. Vị Chủ tịch Ủy ban quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm kêu gọi toàn thế giới hợp lực và giữ vững cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 về ðiều trị HIV.