UNIDO

Nâng cao Chất lượng Chính sách Công nghiệp của Việt Nam

In

Hà Nội, Việt Nam, 18 -19 tháng 12 năm 2017 - Viện Phát triển Năng lực, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) phối hợp với Cục Công nghiệp, Bộ Công thương Việt Nam đã tổ chức một chương trình tập huấn cho cán bộ cấp cao kéo dài 2 ngày về quá trình xây dựng chính sách công nghiệp dựa trên bằng chứng, có tên gọi là "Nâng cao Chất lượng Chính sách Công nghiệp".

 

Chương trình này đã thu hút khoảng 20 nhà hoạch định chính sách cấp cao từ các Bộ ngành khác nhau có tham gia vào quá trình thực hiện chính sách công nghiệp Việt Nam cùng nhau thảo luận về một số nguyên tắc cơ bản và những lợi ích của việc xây dựng chính sách công nghiệp dựa trên bằng chứng. Phương pháp được giới thiệu trong chương trình là EQuIP (Nâng cao Chất lượng Chính sách Công nghiệp) được phát triển bởi sự hợp tác giữa UNIDO và Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GiZ). Đây là bộ công cụ toàn diện bao gồm cả các công cụ có tính định tính và định lượng để xây dựng các chính sách công nghiệp năng động và hỗ trợ thực hiện hiệu quả các chính sách này.

Chương trình tập huấn này là một phần trong dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao của Hàn Quốc. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao chất lượng chiến lược và chính sách công nghiệp của Việt Nam thông qua xây dựng năng lực thể chế, tổng hợp các báo cáo công nghiệp cho khu vực công và tư, và đưa ra các đề xuất chính sách và chiến lược cụ thể nhằm nâng cao tính cạnh tranh công nghiệp cho Việt Nam. Một đợt tập huấn tiếp theo sẽ được tổ chức cho các cán bộ cấp kỹ thuật vào tháng 1 năm 2018.

Tại buổi khai mạc, ông Trần Quang Hà, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đã dành lời cảm ơn tới tổ chức UNIDO bởi sự can thiệp kịp thời tại thời điểm mà Việt Nam đang chuẩn bị gia tăng hàm lượng sản xuất trong tổng kết quả đầu ra của nền kinh tế nói chung. Bà Killmeyer-Oleche, Lãnh đạo Viện Phát triển Năng lực, UNIDO tin tưởng vào sự hợp tác trong tương lai với các bên liên quan của Việt Nam trong phát triển năng lực nhằm hỗ trợ Việt Nam trên lộ trình công nghiệp hoá đất nước.

Liên hệ: