Một Bộ Phận Truyền Thông Liên Hợp Quốc

In

Nhằm giúp Liên Hợp Quốc “nói một tiếng nói chung” với các đối tác và các phương tiện thông tin đại chúng về một loạt các vấn đề chính sách và phát triển quan trọng, Bộ Phận Truyền Thông Chung của LHQ tiếp tục thể nghiệm các cách thức nhằm kết hợp và phối hợp có hiệu quả nhất công tác truyền thông giữa các cơ quan của LHQ. Trong năm qua, một ban quản lý và một cơ cấu nhân sự mới đã được xây dựng cho bộ phận này, nhằm thể chế hóa tốt hơn các chuyên gia truyền thông của các tổ chức UNDP, UNFPA, UNICEF, UNAIDS và UNV. Điều này đem tới nhiều kết quả, bao gồm việc các cơ quan của LHQ sẽ có tiếng nói chung mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực truyền thông và thể hiện quan điểm của LHQ rõ ràng hơn đối với các vấn đề của Việt Nam như khủng hoảng kinh tế, an ninh lương thực, bạo lực gia đình, an toàn đường bộ, bảo hiểm y tế, cúm gia cầm và cúm ở người (Cúm A/H1N1).

Năng lực truyền thông tập trung hơn và hợp tác tốt hơn cũng đã đem lại sự nhất quán cao hơn cho các nỗ lực truyền thông của LHQ và nâng cao vị thể của LHQ trong các vấn đề chính, quan trọng. Nhằm đáp ứng nhu cầu truyền thông nội bộ ngày càng tăng lên theo Sáng Kiến Một Liên Hợp Quốc, nhóm truyền thông đã xây dựng các công cụ và dịch vụ truyền thông mới, bao gồm One UN Intranet kết nối điện tử với tất cả các nhân viên LHQ tại Việt Nam lần đầu tiên.

Xem thêm một số tài liệu liên quan