Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Cơ Chế Lập Kế Hoạch, Theo Dõi và Báo Cáo Chung

In Email

Trong năm qua, đã có những thay đổi  nhằm đơn giản hóa và tinh giản hệ thống lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo của LHQ. Nhằm giảm thời gian báo cáo về mỗi dự án do LHQ tài trợ, tất cả 11 PCGs thực hiện đánh giá thường niên cho năm 2008 với các đối tác đồng nhiệm từ Chính Phủ, cũng như với các nhà tài trợ và các đối tác khác cho tất cả các dự án trong phạm vi hoạt động của họ. Hiện nay, thay vì thực hiện một số cuộc họp về kế hoạch với các cơ quan riêng lẻ, các bộ thuộc Chính phủ chỉ cần tập trung vào một cuộc họp đánh giá/ lập kế hoạch.Thêm vào đó, từ năm 2007, Báo Cáo Thường Niên Một Kế Hoạch duy nhất đã được soạn cho Chính Phủ, nhà tài trợ và các bên có liên quan khác.(Tải Báo Cáo Thường Niên Một Kế Hoạch năm 2008 tại đây).Trong tương lai, báo cáo này có thể thay thế các báo cáo thường niên của mỗi cơ quan trong 14 cơ quan LHQ thuộc Một Kế Hoạch. Thêm nữa, các chuyến công tác thực địa theo dõi và đánh giá chung cũng được thực hiện nhằm tăng cường sự đồng vận. PCGs hiện tại đang chuẩn bị các báo cáo và kế hoạch thường niên chung cho các cơ quan, nhằm có sự hỗ trợ phối hợp tốt hơn, có sự đồng vận mới giảm sự trùng lặp giữa các cơ quan.