In

Nhằm thanh giản các thủ tục,  đôi khi còn nặng nề và phức tạp của các cơ quan LHQ, các hoạt động tác nghiệp của hệ thống LHQ đang được tái tổ chức theo cách hiệu quả nhất để sao cho các hoạt động này phù hợp tốt nhất với các hoạt động của Chính Phủ, và giảm thiếu gánh nặng cũng như chi phí làm việc với LHQ. Về điều này, OPMP đã kết hợp chặt chẽ Bộ Hướng Dẫn Quản Lý Chương Trình Dự Án Hài Hòa (HPPMG) giúp tổ chức các hệ thống của LHQ theo một khuôn khổ nhất quán và tinh giản hơn. HPPMG đã được các Cơ quan thuộc Ủy Ban Điều Hành của LHQ và Chính Phủ thống nhất. HPPMG được đệ trình lên Trụ sở LHQ để thông qua và dự kiến sẽ được các bên thông qua trong thời gian tới và sau đó sẽ được thực hiện trong năm nay. Trên tinh thần đó, Phương Pháp Chuyển Giao Tiền Mặt Hài Hòa (HACT) cũng đã được áp dụng cho tất cả các dự án mới thuộc Ủy Ban Điều Hành (UNDP, UNICEF, UNFPA) từ cuối năm 2008. Bằng cách sử dụng chung các mô hình xử lý thanh toán cho tất cả các đối tác thực hiện, quá trình này đã đơn giản hơn rất nhiều và bớt rườm rà hơn cho tất cả các bên có liên quan. Tham vọng của chúng ta là mở rộng áp dụng HACT cho tất cả các tổ chức LHQ tại Việt Nam. Việc áp dụng Tiêu Chuẩn Chi Phí UN-EU hồi tháng Sáu năm 2009 cho thấy một đóng góp hữu hình khác đối với việc hài hòa các thủ tục công việc của các cơ quan LHQ.

Các nỗ lực hài hòa thủ tục công việc của Các Tổ Chức LHQ tham gia đang được triển khai.