Kế hoạch Chung 2012-2016

In

op3 signing mpi 01

Kế hoạch Chung cho giai đoạn hợp tác 2012-2016 được Chính phủ Việt Nam và LHQ ký tháng Ba năm 2012. Đó là khuôn khổ chung cho chương trình hợp tác của các tổ chức LHQ tại Việt Nam. Văn kiện này đề ra một chương trình chiến lược hoạt động chung nhằm hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề ưu tiên trong phát triển cho giai đoạn năm năm tới.

Kế hoạch Chung 2012-2016 nêu lên ba lĩnh vực lớn trọng tâm. Ba lĩnh vực này bao gồm việc hỗ trợ Chính phủ đạt được tăng trưởng bền vững, bình đẳng và cho tất cả mọi người; tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu có chất lượng và bảo trợ xã hội; và tăng cường quản trị công và sự tham gia. Các hoạt động trong ba lĩnh vực này sẽ giúp giải quyết các vấn đề ưu tiên của Việt Nam, như đã nêu trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2015. 

Kế hoạch Chung cũng nêu rõ sự tiếp tục chuyển hướng sang tư vấn chính sách chất lượng cao đồng thời chú trọng hơn nữa đến hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực và vai trò của LHQ trong việc kết nối các đối tác cùng tham gia khác nhau và mở rộng các quan hệ đối tác mới.
 
Một phần trong Kế hoạch Chung 2012-2016 cũng mô tả chi tiết việc thực hiện Kế hoạch chung này và những thông lệ quản lý chương trình chung sẽ được thực hiện và tiếp tục được hoàn thiện như thế nào. Cơ chế điều hành ba bên trong Kế hoạch chung 2012-2016 chính là điểm nhấn về cách thức LHQ hợp tác với Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ và cơ chế này sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo và giám sát trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch chung năm năm tới.
 
Các Nhóm Điều phối Chương trình được thành lập trong giai đoạn Kế hoạch Chung II sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát và báo cáo việc thực hiện Kế hoạch Chung 2012-2016, đồng thời đóng vai trò là một diễn đàn về nghiên cứu, vận động và đối thoại chính sách về những lĩnh vực quan trọng. LHQ tại Việt Nam cũng cam kết tăng cường quản lý để đạt được kết quả một cách hiệu quả hơn, đo lường tốt hơn tác động của các can thiệp chương trình của LHQ tại Việt Nam, cũng như tiếp tục quá trình hài hòa hóa các thủ tục, cung cấp các dịch vụ chung thích hợp, hạn chế trùng lắp, giảm thời gian và chi phí quản lý của các bên tham gia.

Kế hoạch Chung mới cũng đại diện một trụ cột quan trọng trong việc thực hiện Sáng kiến Thống nhất Hành động tại Việt Nam và thể hiện cam kết của các tổ chức LHQ tiếp tục “đồng tâm, hợp lực” nhằm đạt được sự phát triển bền vững, công bằng và dành cho tất cả mọi người.