In

Nằm trong khuôn khổ Một Kế Hoạch, một ngân sách chung sẽ tạo ra sự rõ ràng về tổng nguồn lực cần thiết để thực hiện Một Kế Hoạch, trong khi Quỹ Một Kế Hoạch là một cách hỗ trợ không chia khoản mục riêng hợp lý hơn cho các hoạt động chương trình của LHQ và giảm tình trạng các cơ quan LHQ cạnh tranh nhau xin tài trợ của cùng một nhà tài trợ. Tổng ngân sách cho Một Kế Hoạch là 286 triệu USD cho giai đoạn 2008-2010. Ngoài nguồn ngân sách do các cơ quan Một Kế Hoạch huy động được từ các nguồn lực thường xuyên và không thường xuyên, Quỹ Một Kế Hoạch đã huy động được 71,5 triệu USD đóng góp, cam kết đóng góp và cam kết đóng góp trong tương lai, còn thiếu khoảng 7,2 triệu USD so với kế hoạch thực hiện Một Kế Hoạch. Tuy nhiên, việc kéo dài Một Kế Hoạch đến hết năm 2011 sẽ đòi hỏi phải có nguồn lực bổ sung đáng kể.

Sự đóng góp tài chính thích đáng cho Một Kế Hoạch phản ánh thực sự những cam kết mạnh mẽ của các nhà tài trợ tại Việt Nam nhằm hỗ trợ Sáng Kiến Một Liên Hợp Quốc. Cam kết đó còn được nhấn mạnh hơn nữa vào tháng 12 năm 2008 khi nhóm Tài Trợ Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chấp thuận bộ “các nguyên tắc tham gia” duy nhất, nhằm đảm bảo hỗ trợ không dành riêng và nói chung là tránh các tài trợ song phương với cá nhân từng tổ chức.

Đồng thời năm qua, Ủy ban Huy Động và Phân Bổ Tài Trợ Một Kế Hoạch (OPFMAC) được mở rộng ra bao gồm 14 tổ chức LHQ tham gia, và sử dụng một bộ tiêu chí phân bổ Quỹ Một Kế Hoạch cho các hoạt động phân bổ năm 2009.