In

Việc hợp nhất tất cả các cơ quan  LHQ trong một Tòa Nhà LHQ là một thành tố quan trọng trong chương trình cải cách của Tổng Thư Ký LHQ. Một tòa nhà chung của LHQ sẽ tạo dựng sự thống nhất và phối hợp trong tất cả các hoạt động ở cấp quốc gia. Có hơn 60 Tòa Nhà LHQ đã đi vào hoạt động trên toàn thế giới. Ở Hà Nội, các Cơ quan LHQ hiện đang nằm ở mười địa điểm riêng biệt rải rác trong thành phố. Điều này gây ra thách thức rất lớn trong việc hỗ trợ đồng vận hành chương trình, chia sẻ thông tin hiệu quả và hài hòa tổng quan. Trong khi đó Chính Phủ và các đối tác tài trợ phải làm việc với các Cơ quan LHQ ở nhiều địa điểm khác nhau càng làm tăng thêm sự đặc thù của từng cơ quan mà không tạo ra sức mạnh tập thể.

Rõ ràng là sự ra đời của Một Tòa Nhà Xanh thân thiện với môi trường và phù hợp với làm việc nhóm là rất cần thiết đối với sự hội nhập, phối hợp và thực hiện đồng vận hành ở mức độ cao hơn. Tới nay Chính Phủ Việt Nam đã đóng góp mặt bằng có giá trị và vào ngày 8 tháng Chín năm2009, Thủ Tướng Việt Nam đã thông qua dự án Tòa Nhà Xanh của LHQ tại Hà Nội. Hiện tại, với sự hỗ trợ toàn diện, cùng với các cam kết hỗ trợ rộng rãi của các nước Tây Ban Nha, Na Uy, Bộ Phát Triển Quốc Tế Vương Quốc Anh, Phần Lan, Úc, Niu Di Lân và Ai Len, cùng với các đóng góp của các tổ chức LHQ tham gia và chương trình Liên Hợp Quốc Bền Vững (SUN) của UNEP, các kế hoạch xây dựng hiện đã được triển khai.