Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc ký Kế hoạch Chung cho giai đoạn hợp tác 2012-2016

In

op3 signing mpi 01Hà Nội, 27/3/2012 – Hôm nay, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với các đại diện của 16 tổ chức Liên Hợp Quốc và tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã ký kết văn kiện Kế hoạch Chung cho giai đoạn hợp tác từ 2012 đến 2016. Kế hoạch Chung là khuôn khổ cho các chương trình hợp tác của các tổ chức LHQ và IOM tại Việt Nam trong vòng năm năm tới. Văn kiện này đề ra một chương trình chiến lược hoạt động chung nhằm hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề ưu tiên trong phát triển. Tổng ngân sách thực hiện Kế hoạch Chung ước tính là 480 triệu đô la Mỹ.

Kế hoạch Chung nêu lên ba lĩnh vực lớn trọng tâm mà LHQ và Chính phủ Việt Nam sẽ cùng thực hiện trong giai đoạn 2012-2016. Ba lĩnh vực này bao gồm việc hỗ trợ Chính phủ đạt được tăng trưởng bền vững, bình đẳng và cho tất cả mọi người; tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu có chất lượng và bảo trợ xã hội; và tăng cường quản trị công và sự tham gia. Các hoạt động trong ba lĩnh vực này sẽ giúp giải quyết các vấn đề ưu tiên của Việt Nam, như đã nêu trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu khai mạc tại Lễ ký, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nêu rõ: «Chúng ta nhất trí rằng Kế hoạch Chung được xây dựng nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phát triển chính thức của Liên Hợp Quốc để đáp ứng các ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, phù hợp với lợi thế so sánh của Liên Hợp Quốc. Kế hoạch chung 2012-2016 là một văn kiện định hướng quan trọng để Liên Hợp Quốc và các cơ quan Việt Nam xác định những hoạt động cụ thể, tiếp tục thực hiện Tuyên bố Hà Nội về hiệu quả viện trợ và triển khai Sáng kiến Thống nhất Hành động, tăng cường liên kết chư¬ơng trình của Liên Hợp Quốc, xác định các lĩnh vực hợp tác hiệu quả hơn, hạn chế trùng lắp, giảm thời gian và chi phí quản lý của các bên tham gia.»

Phát biểu tại buổi Lễ, Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam cho biết: “Kế hoạch Chung 2012-2016 nhằm hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng dành cho tất cả mọi người và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cung cấp các dịch vụ công bằng và cải thiện quản trị công. Kế hoạch Chung mới cũng đánh dấu giai đoạn mới 5 năm tiếp theo trong việc thực hiện Sáng kiến Thống nhất Hành động tại Việt Nam, theo đó tiếp tục tăng cường thực hiện “sáu yếu tố trụ cột chung” và nỗ lực hướng tới sự phát triển bền vững, công bằng và dành cho tất cả mọi người.”
Kế hoạch Chung cho giai đoạn mới 2012-2016 là một trong những trụ cột quan trọng trong Sáng kiến Thống nhất Hành động của LHQ tại Việt Nam. Là một trong tám quốc gia đầu tiên thực hiện thí điểm Sáng kiến Thống nhất Hành động – một sáng kiến nhằm giúp cho các cơ quan LHQ cùng nhau hoạt động có hiệu suất và hiệu quả cao hơn ở cấp độ quốc gia. Việc ký kết Kế hoạch Chung cho giai đoạn mới thể hiện cam kết của Chính phủ quyết tâm để Việt Nam tiếp tục nắm giữ vị trí tuyến đầu trong các cải cách của LHQ, cũng như của các tổ chức LHQ tại Việt Nam nhằm tiếp tục ‘thống nhất hành động’ vì tất cả mọi người dân Việt Nam.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ, các nhà tài trợ và LHQ có vai trò rất quan trọng, đóng góp một phần lớn dẫn đến thành công của việc thực hiện Sáng kiến Thống nhất Hành động của LHQ tại Việt Nam.

Phát biểu thay mặt cho các nhà tài trợ, Ông Peter D’Huys, Bí thư Thứ nhất về Hợp tác Phát triển của Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Đồng Chủ trì Nhóm các nhà tài trợ cho Sáng kiến Thống nhất hành động (DaO) tại Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Chính phủ trong quá trình cải cách LHQ, đồng thời nêu bật rằng tinh thần hợp tác ba bên là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy toàn bộ quá trình cải cách này. Ông cũng lưu ý rằng các đối tác phát triển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và LHQ nhằm đảm bảo Kế hoạch Chung đáp ứng phù hợp với các nhu cầu thực tế của Việt Nam.

Hiện có 16 tổ chức LHQ bao gồm: Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ (FAO); Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD); Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC); Chương trình Chung của LHQ về Phòng chống HIV/AIDS (UNAIDS); Chương trình Phát triển LHQ (UNDP); Chương trình Môi trường LHQ (UNEP); Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục LHQ (UNESCO); Quỹ Dân số LHQ (UNFPA); Chương trình Định cư Con người LHQ (UN-HABITAT); Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF); Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO); Văn phòng Phòng chống Ma túy và Tội Phạm LHQ (UNODC); Chương trình Tình nguyện LHQ (UNV); Cơ quan LHQ về Bình đẳng Giới và Nâng cao Quyền năng cho Phụ nữ (UN Women); và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tham gia vào Kế hoạch Chung 2012-2016.

-Hết-

Chú thích dành cho các Ban biên tập:

Sáng kiến cải cách ‘Thống nhất Hành động’ toàn cầu bắt đầu được triển khai từ năm 2006 khi Chính phủ của tám quốc gia – Albani, Cape Verde, Mozambique, Pakistan, Ru-an-đa, Tanzania, Uruguay, và Việt Nam – tình nguyện trở thành các quốc gia thực hiện thí điểm sáng kiến ‘Thống nhất Hành động’. Tám quốc gia này đã nhất trí về việc tận dụng sức mạnh và lợi thế so sánh của các thành viên trong đại gia đình LHQ và tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường tác động của cả hệ thống LHQ.

Tại Việt Nam, sáng kiến này giúp tập hợp kiến thức, kinh nghiệm và năng lực của tất cả các cơ quan LHQ tại Việt Nam nhằm cung cấp một sự trợ giúp nhất quán và hiệu quả hơn. Sáu yếu tố trụ cột cải cách tại Việt Nam bao gồm Một Kế hoạch Chung, Một Ngân sách Chung, Một Lãnh đạo Chung, Một Bộ Quy tắc Quản lý Chung, Một Tiếng nói Chung và Một Ngôi nhà xanh chung của LHQ.

Thông tin liên quan:

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: