Kế hoạch chung: 2006-2010

Kế hoạch chung: 2006-2010
PropertyValue
Name:Kế hoạch chung: 2006-2010
Description:
Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Chính phủ”) cùng các Tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam tham gia vào Kế hoạch chung đều đóng góp và nhất trí với nội dung của văn kiện và cam kết thực hiện đầy đủ kế hoạch hành động chương trình quốc gia này tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Kế hoạch chung); Kế hoạch chung là tập hợp những lợi thế so sánh của các tổ chức LHQ vào trong một khung kế hoạch duy nhất. Văn kiện này khi được thông qua sẽ thay thế văn kiện kế hoạch chung đã được Chính phủ và sáu tổ chức tham gia trước đó ký kết vào tháng 8 năm 20071. Bản Kế hoạch chung được sửa đổi lần này nhằm nâng cao tính chặt chẽ trong các chương trình hoạt động của LHQ ở Việt Nam, tăng cường nguồn lực sẵn có để hỗ trợ những nỗ lực phát triển và cho phép Việt Nam tiếp cận tốt hơn tới kiến thức và trình độ kỹ thuật chuyên môn của toàn hệ thống LHQ. Những cam kết trong bản Kế hoạch chung trước đây sẽ khẳng định lại trong bản Kế hoạch chung lần này.
 
Filename:final_op2_eng_15_oct.pdf
Filesize: 1.5 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:21310 Hits