Kế hoạch chiến lược chung 2021

Kế hoạch chiến lược chung 2021
PropertyValue
Name:Kế hoạch chiến lược chung 2021
Description:

 

Kế hoạch chiến lược chung 2017-2021 là khung chươ ng trình và vận hành để thực hiện những hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Chính phủ Việt Nam trong 5 năm tới và xác định rõ cách thức LHQ sẽ “thống nhất hành động” để hỗ trợ các ưu tiên phát triển quốc gia. Kế hoạch chiến lược chung phù hợp với các ưu tiên quốc gia trong Chiến lượ c Phát triển Kinh tế Xã hội 2011-2020 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 2016-2020, các Mục tiêu phát triển bền vững và các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người.

Để chuẩn bị xây dựng Kế hoạch chiến lược chung, LHQ đã tiến hành Rà soát độc lập Kế hoạch chung 2012-2016, Báo cáo đánh giá chung quốc gia, và Tài liệu tham vấn về Vai Trò, Vị Trí và Quan hệ đối tác của LHQ trong bối cảnh nước có thu nhập trung bình thấp. Đây là quá trình lập kế hoạch chiến lược và bao gồm các cuộc tham vấn rộng rãi ý kiến của Chính phủ, các đối tác phát triển và các cơ quan, tổ chức liên quan khác.

pdfNhấn vào đây để tải bản kế hoạch chung bằng Tiếng Việt

pdfNhấn vào đây để tải bản tóm tắt

Filename:OSP 2017 - 2021_EN_27June2017_no_signature.pdf
Filesize: 3.35 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:5819 Hits