Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Delivering as One - News from the UN in Viet Nam

Date added: 07/21/2014
Downloads: 1905
Delivering as One - News from the UN in Viet Nam

In this Delivering as One newsletter we spotlight the strong commitment to push reform boundaries. There are updates on the UNDG Chair’s Visit, the UN-EU Cost Norm guidelines, the Annual Results Report and the Development Partnership Forum. Furthermore the newsletter highlights three One Plan stories and the 16 days of activism against gender violence.

Kế hoạch chung giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Date added: 04/03/2012
Downloads: 11262
Kế hoạch chung giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Kế hoạch chung 2012-2016 là khuôn khổ chương trình chung của các cơ quan tham gia trong hệ thống LHQ tại Việt Nam. Kế hoạch này được thiết kế phù hợp với chu kỳ lập kế hoạch quốc gia, cụ thể là Kế hoạch Phát triển Kinh tế-xã hội 2011-2015. Kế hoạch chung 2012-2016 đưa ra một chương trình làm việc chung tập trung và thống nhất, hỗ trợ cho các ưu tiên của quốc gia và dựa trên những lợi thế so sánh của các tổ chức LHQ tham gia.


Trong thời gian thực hiện Kế hoạch chung 2012-2016, LHQ sẽ hợp tác với Chính phủ và người dân Việt Nam để đảm bảo cân bằng các mục tiêu phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển bền vững và tập trung nỗ lực nhằm hỗ trợ Chính phủ đạt được tăng trưởng bền vững, công bằng và dành cho tất cả mọi người, tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu và an sinh xã hội có chất lượng cao và tăng cường sự tham gia và quản trị công.


pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Kế hoạch chung: 2006-2010

Date added: 06/25/2008
Downloads: 15406
Kế hoạch chung: 2006-2010
Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Chính phủ”) cùng các Tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam tham gia vào Kế hoạch chung đều đóng góp và nhất trí với nội dung của văn kiện và cam kết thực hiện đầy đủ kế hoạch hành động chương trình quốc gia này tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Kế hoạch chung); Kế hoạch chung là tập hợp những lợi thế so sánh của các tổ chức LHQ vào trong một khung kế hoạch duy nhất. Văn kiện này khi được thông qua sẽ thay thế văn kiện kế hoạch chung đã được Chính phủ và sáu tổ chức tham gia trước đó ký kết vào tháng 8 năm 20071. Bản Kế hoạch chung được sửa đổi lần này nhằm nâng cao tính chặt chẽ trong các chương trình hoạt động của LHQ ở Việt Nam, tăng cường nguồn lực sẵn có để hỗ trợ những nỗ lực phát triển và cho phép Việt Nam tiếp cận tốt hơn tới kiến thức và trình độ kỹ thuật chuyên môn của toàn hệ thống LHQ. Những cam kết trong bản Kế hoạch chung trước đây sẽ khẳng định lại trong bản Kế hoạch chung lần này.
 

Terms of Reference for TNTF Sub-Group on One Plan and One Budget DRAFT 9th June 2006

Date added: 09/24/2007
Downloads: 10274
Terms of Reference for TNTF Sub-Group on One Plan and One Budget DRAFT 9th June 2006

Background and assigned task: The United Nations and Government of Viet Nam have agreed to undertake a process of reform of the UN presence in Viet Nam to achieve ‘One UN’. This is defined in the Agreed Principles, Objectives and Instruments to Achieve One United Nations in Viet Nam as ‘a unified management structure and programme’ achieved through ‘the unification of management, budgets, programmes and management practices’.

The One Plan

Date added: 08/29/2007
Downloads: 12366
The One Plan

The One Plan - Common Action Plan 2006 – 2010 between The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and United Nations Children’s Fund; United Nations Population Fund; United Nations Development Programme; Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; United Nations Volunteers; United Nations Development Fund for Women

Ha Noi – Viet Nam, July 2007