Mối liên quan giữa Tuổi cao và Nghèo ở Việt Nam

Mối liên quan giữa Tuổi cao và Nghèo ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Mối liên quan giữa Tuổi cao và Nghèo ở Việt Nam
Description:

Đây là báo cáo thứ hai trong hai báo cáo viết cho Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc ở Việt Nam nhằm tìm hiểu các vấn đề về thu nhập, nghèo và an sinh xã hội ở Việt Nam, tiếp theo Tài liệu Đối thoại Chính sách nhan đề .Ngoài Xoá Đói Giảm Nghèo: Khuôn khổ cho Hệ thống An sinh Xã hội Quốc gia Hợp nhất ở Việt Nam. xuất bản năm 2005, đề ra những nguyên tắc chung cho các chương trình an sinh xã hội toàn diện ở Việt Nam (Justino 2005). Trong báo cáo này chúng tôi xem xét riêng hoàn cảnh của người cao tuổi ở Việt Nam và trả lời một số câu hỏi then chốt về tình hình người cao tuổi như được thấy trong Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) 2004.

Báo cáo này có cách tiếp cận thực nghiệm và mô tả. Phần 1 tiếp theo sẽ phác thảo về người cao tuổi Việt Nam trong cấu trúc nhân khẩu học chung của Việt Nam. Phần 2 xem xét hoạt động kinh tế của người cao tuổi còn Phần 3 mô tả tình hình sức khoẻ của họ. Phần 4 mô tả thu nhập của người cao tuổi và sau đó tập trung vào an sinh xã hội và tiền gửi giữa những người thân, là những nguồn thu nhập đặc biệt quan trọng. Phần 5 mô tả hồ sơ nghèo và Phần 6 tổng hợp các phát hiện của báo cáo và đưa ra một số kết luận.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Old_Age_Poverty.pdf
Filesize: 1.49 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:18210 Hits