Báo cáo toàn cầu TÁI/ ĐỊNH HÌNH CÁC CHÍNH SÁCH VĂN HÓA: Thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển

Báo cáo toàn cầu TÁI/ ĐỊNH HÌNH CÁC CHÍNH SÁCH VĂN HÓA: Thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển
PropertyValue
Name:Báo cáo toàn cầu TÁI/ ĐỊNH HÌNH CÁC CHÍNH SÁCH VĂN HÓA: Thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển
Description:

Báo cáo Toàn cầu 2018 phân tích những tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện Công ước của UNESCO về Bảo vệ và Phát huy sự Đa dạng của các Biểu đạt Văn hóa (2005) từ khi bản báo cáo đầu tiên được công bố vào năm 2015. Đây là kết quả công việc của 10 chuyên gia độc lập, cùng với Thư ký Công ước và các cộng sự, cũng như tập đoàn Tư vấn BOP và Biên tập viên chính.

Báo cáo Toàn cầu được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu các Báo cáo định kỳ 4 năm một lần được nộp bởi các Quốc gia thành viên (đây là cơ chế được Đại Hội đồng Công ước thông qua vào năm 2011). Trong quá trình tiến hành Báo cáo, các tác giả đã tham vấn 62 bản báo cáo định kỳ từ năm 2015. Một số phát hiện mới cũng được rút ra từ các nguồn thông tin khác, bao gồm kinh nghiệm của các chuyên gia.

pdf22-5_-_Bao_cao_Toan_Cau_Viet_21x28.pdf

Filename:Global report _ 2005 Convention.pdf
Filesize: 4.36 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:1493 Hits