Đánh giá giữa kỳ chương trình 135-II giai đoạn 2006 - 2008

Đánh giá giữa kỳ chương trình 135-II giai đoạn 2006 - 2008
PropertyValue
Name:Đánh giá giữa kỳ chương trình 135-II giai đoạn 2006 - 2008
Description:

Chương trình 135 giai đoạn II được đánh giá là đạt được kết quả tốt khi xem xét về tính phù hợp và hiệu quả chương trình; kết quả tương đối tốt khi đánh giá về nhận thức của người hưởng lợi và chất lượng các dịch vụ chương trình cung cấp, về hiệu quả trong xác định đối tượng của chương trình, và về hiệu quả trong quản lý và thực hiện chương trình. Hợp phần thực hiện tốt nhất là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi đó các hợp phần về phát triển sản xuất và hợp phần đào tạo vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa. Đối với các chính sách cải thiện sinh kế trong hợp phần 4 mới được đưa vào triển khai, vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:17881_Final_P135-2_MTR2008_report_EN_version.pdf
Filesize: 2.06 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:16551 Hits