Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Spotlight

Tìm hiểu thêm các cuộc tham vấn về chương trình nghị sự sau năm 2015 tại Việt Nam!

In Email

 

Kể từ cuối năm 2012, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tiến hành các cuộc tham vấn để hỏi mọi người về thế giới mà họ mong muốn và theo họ chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 sẽ như thế nào. Quá trình tham vấn cấp quốc gia này sẽ được thực hiện với tám nhóm đối tượng mục tiêu. Kết quả tham vấn sẽ được tổng hợp và đưa vào báo cáo chậm nhất là cuối tháng 3 năm 2013, và sẽ được đưa vào bản báo cáo toàn cầu của Liên Hợp Quốc về chương trình sau năm 2015.

Xin mời đọc thêm tại đây

The United Nations Wants to Hear from YOU!

In Email
myworld 300From now until 2015, you can help define the next set of global goals by telling us the changes that you would like to see in the world.

Click here to vote for the changes that would make the most difference to your world