Việt Nam tăng cường cam kết về quyền con người

In

hr

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2013 - Một Dự án quan trọng nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện nghĩa vụ về quyền con người được công bố ngày hôm nay tại Hà Nội. Trong vòng ba năm sáu tháng tới, Dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc (LHQ) với tổng kinh phí 1,2 triệu đô la Mỹ sẽ giúp nâng cao nhận thức của các Bộ, ngành liên quan về trách nhiệm bảo đảm quyền con người và nâng cao năng lực thực hiện báo cáo theo đúng tiến độ.

Các kết quả đã đạt được

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã tăng cường cam kết giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền con người, thể hiện qua một loạt những cải cách luật pháp, tư pháp và sửa đổi Hiến pháp, nhờ vậy, đã góp phần đảm bảo một cách vững chắc các quyền con người, quyền công dân. Việt Nam cũng tăng cường tham gia các cơ chế đảm bảo quyền con người của quốc tế và khu vực, gia nhập năm Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, ký kết Công ước Quyền Người Khuyết tật.

Các hoạt động sắp diễn ra

Trong sáu tháng tới, Việt Nam sẽ tiến hành kiểm điểm theo cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ hai, một cơ chế kiểm điểm đặc thù của Hội đồng Nhân quyền. UPR đảm bảo cho các nước kiểm điểm một cách bình đẳng, tạo cơ hội cho các Chính phủ báo cáo về tình hình đảm bảo quyền con người và tiến độ thực hiện khuyến nghị UPR được chấp thuận từ lần kiểm điểm trước năm 2009. Từ năm 2010, Việt Nam đã đón bốn báo cáo viên đặc biệt và tiếp tục đón một báo cáo viên đặc biệt khác vào cuối năm nay.

Các mục tiêu của dự án

Trong ba năm tới, Dự án sẽ giúp Việt Nam tăng cường nhận thức và năng lực thực hiện nghĩa vụ về quyền con người, tăng cường tham gia các cơ chế nhân quyền quốc tế và khu vực, trong đó có việc phê chuẩn Công ước về Quyền Người Khuyết tật. Dự án cũng hỗ trợ sáng kiến tham vấn trực tuyến đối với Dự thảo báo cáo UPR được đăng tải trên trang web của Dự án www.mofa.gov.vn/humanrights. Tiếp theo, một Hội thảo Tham vấn Báo cáo UPR của Chính phủ sẽ được tổ chức vào cuối mùa hè này trước khi báo cáo chính thức được đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền vào mùa thu năm nay.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo thông cáo báo chí và bài phát biểu trong lễ công bố dự án.
Xin mời xem bản dự thảo báo cáo về nhân quyền (bản Tiếng Việt) tại đây
Công dân đóng góp ý kiến xin gửi về địa chỉ email ghi trông website của dự án tại đây