Hội thảo khu vực bàn về các biện pháp thực hiện các quyền cơ bản

In

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2012 – Những người thực hành trao quyền pháp lý, đại diện các chính phủ và đại biểu các tổ chức dân sự xã hội đến từ 17 nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hôm nay đã họp kỳ họp thường niên lần thứ ba tại Hà Nội của Tổ chức Hợp tác Châu Á Trao Quyền Pháp lý (LEAP). Các đại biểu đã thảo luận các vấn đề trao quyền pháp lý và các biện pháp thực hiện các quyền kinh tế xã hội cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Các đại biểu cũng chia sẻ các bài học kinh nghiệm và cộng tác về cách tiếp cận sáng tạo và các ý tưởng mới trong lĩnh vực trao quyền pháp lý. Đặc biệt là các buổi thảo luận tập trung vào các lĩnh vực với nhiều chủ đề bao gồm thực hiện các quyền kinh tế xã hội và đạt các MDGs; trao quyền pháp lý và sử dụng đất; cũng như vai trò của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dân sự và các tổ chức xã hội để xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực trao quyền pháp lý. Đặc biệt, những phát hiện ban đầu của một nghiên cứu thực hiện theo yêu cầu của UNDP về việc phụ nữ không được quyền sử dụng đất ở Việt Nam đã được chia sẻ tại cuộc họp.

Hội Luật gia Việt Nam (VLA), một tổ chức phi chính phủ có vai trò chính trong trao quyền pháp lý đăng cai tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ ba của LEAP với sự hỗ trợ của UNDP.

Để biết thêm thông tin, xem:
•    Diễn văn của UNDP
•    Các bài trình bày quan trọng
•    Câu chuyện “Biết mình có quyền gì”
•    Đoạn phim “Tiếng nói của người dân cấp cơ sở”
•    Một báo cáo tin tức phát trên Truyền Hình Kỹ thuật số Việt Nam ngày 27 tháng 8 năm 2012 và nói về quan điểm của Nicholas Booth, Cố vấn Chính sách của UNDP về sự cần thiết phải tham vấn người dân về luật đất đai