Các tổ chức LHQ đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc đạt được thành tựu mới nhất về cải tổ LHQ

In

hanoiHa Noi, 22 September – The UNDP, UNFPA and UNICEF Executive Boards on 13 September approved the joint Viet Nam Common Country Programme Document (CCPD) for 2012-2016.

This is the first time ever that UNDP, UNFPA and UNICEF in Viet Nam have submitted a joint country programme document and it represents a milestone in the UN reform process in Viet Nam,” said UN Resident Coordinator a.i. in Viet Nam, Mr Eamonn Murphy. Mr Murphy attributed this success to the national ownership and strong leadership shown by the Government of Viet Nam.

The joint country programme document is drawn from the draft UN One Plan for 2012-2016, which represents the joint priorities and focus areas of all the UN agencies working in Viet Nam, under the Delivering as One initiative.

The new One Plan responds to Viet Nam’s needs as a new middle-income country. It focuses on three broad areas: Inclusive, Equitable and Sustainable Growth; Access to Quality Essential Services and Social Protection; and Enhancing Governance and Participation.

The One Plan emphasizes high-quality technical assistance, capacity development at national and sub-national levels, and the UN’s acknowledged comparative advantage in convening stakeholders and expanding partnerships. It also aims to ensure greater efficiency by reducing duplication, improving coordination and simplifying UN procedures in Viet Nam.

hanoi

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011 – Ngày 13 tháng 9 vừa qua, các Ban điều hành của Chương trình phát triển LHQ (UNDP), Quỹ dân số LHQ (UNFPA) và Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) đã thông qua một văn kiện chung về chương trình hợp tác quốc gia tại Việt Nam (CCPD) cho giai đoạn 2012-2016.

“Đây là lần đầu tiên UNDP, UNFPA và UNICEF tại Việt Nam cùng nhau xây dựng một văn kiện chung cho chương trình hợp tác với Việt Nam. Đây là một cột mốc trong tiến trình cải tổ của LHQ tại Việt Nam,” Ông Eamonn Murphy, Điều phối viên thường trú lâm thời của LHQ tại Việt Nam cho biết. Ông cũng nói thêm rằng đây là kết quả của vai trò làm chủ và sự lãnh đạo mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong tiến trình này.

Văn kiện chương trình được xây dựng dựa trên bản dự thảo Kế hoạch Một LHQ giai đoạn 2012-2016, một kế hoạch thể hiện các lĩnh vực ưu tiên chung của các tổ chức LHQ tại Việt Nam, trong khuôn khổ sáng kiến Thống nhất Hành động.

Tài liệu Kế hoạch Một LHQ mới này đáp ứng những nhu cầu mới của Việt Nam với tư cách là một quốc gia có thu nhập ở mức trung bình. Kế hoạch được xây dựng tập trung vào ba lĩnh vực lớn gồm tăng trưởng bền vững và bảo đảm cho tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ các thành quả của phát triển; đều có cơ hội sử dụng bảo trợ xã hội và các dịch vụ thiết yếu có chất lượng cao; và, tăng cường quản trị nhà nước và sự tham gia.

Kế Hoạch Chung nhấn mạnh những vấn đề như trợ giúp kỹ thuật chất lượng cao, phát triển năng lực ở cấp trung ương và địa phương, và vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc nhóm họp các đối tác và mở rộng quan hệ đối tác. Kế hoạch này nhằm nâng cao tính hiệu quả, cụ thể là  giảm bớt sự chồng chéo, tăng cường công tác điều phối và đơn giản hóa các thủ tục của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.