Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội trao Kỷ niệm chương cho Bà Rie Vejs-Kjeldgaard, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam

In

Rie_Vejs-Kjeldgaard_award

Ngày 26/07/2011 - Bà Rie Vejs-Kjeldgaard, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam đã được trao Kỷ niệm chương vì những đóng góp của cá nhân bà và Tổ chức Lao động Quốc tế cho sự nghiệp lao động, thương binh và xã hội tại Việt Nam. Kỷ niệm chương đã được Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa trao tặng tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 7 năm 2011.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã bắt đầu hỗ trợ kỹ thuật cho chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội của mình - đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động, kể từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới. Văn phòng của ILO tại Việt Nam, đặt tại Hà Nội, chính thức đi vào hoạt động năm 2003 và đánh dấu mốc quan trọng cho việc hợp tác hỗ trợ kỹ thuật với các cơ quan đối tác quốc gia ba bên nhằm đạt mục tiêu việc làm bền vững cho tất cả mọi người ở Việt Nam thông qua tạo việc làm và phát triển doanh nghiệp bền vững, bảo trợ xã hội và an sinh xã hội và quản trị thị trường lao động.

Chương trình Quốc gia về Việc làm Bền vững định hướng cho các hoạt động chính của ILO tại Việt Nam và Chương trình này được xây dựng dựa trên và gắn kết với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và ưu tiên chiến lược của các đối tác quốc gia ba bên. Chương trình này được thực hiện hợp tác bởi ILO và Chính phủ Việt Nam - đặc biệt là Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội - và các đối tác liên quan (tổ chức đại diện cho người lao động và tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động) và là một cấu phần trong khuôn khổ Một Kế hoạch của Liên Hợp Quốc.

Ba lĩnh vực chiến lược của Chương trình Quốc gia về Việc làm Bền vững bao gồm: tạo việc làm và phát triển doanh nghiệp bền vững; bảo trợ xã hội và an sinh xã hội; và quản trị thị trường lao động. Thực tế cho thấy, một xã hội cạnh tranh và bền vững cần phải được xây dựng trên các nền tảng bao gồm: mọi công dân trong xã hội đó đều có cơ hội tiếp cận với việc làm bền vững, đủ để họ nuôi sống bản thân và gia đình mình; mọi công dân đều được tiếp cận với an sinh xã hội cơ bản cũng như các dịch vụ bảo vệ họ trước những ảnh hưởng biến động về kinh tế và xã hội chẳng hạn như thất nghiệp, để họ được quyền bày tỏ “tiếng nói” của mình và có thể tham gia vào việc ra quyết định ở mọi cấp của xã hội ; và thị trường lao động vận hành dựa trên quan hệ lao động hài hòa và đối thoại hài hòa giữa người người lao động và người sử dụng lao động.