Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở Quyền Con người

Date added: 12/22/2009
Downloads: 12694
Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở Quyền Con người

Bạn có thể tải bộ phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người dành cho cán bộ Liên Hợp Quốc tại Việt Nam định dạng PDF. Bộ phương pháp tiếp cận này được xây dựng và biên soạn trên tiêu chí thận thiện với người sử dụng nhằm giúp cho cán bộ của LHQ tại Việt Nam lồng ghép yếu tố quyền con người vào các dự án đang được thực hiện.

Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người

Phương pháp xây dựng và thực hiện chương trình dựa trên cơ sở quyền con người là phương pháp tiếp cận trong đó dành sự quan tâm như nhau giữa một bên là nội dung hoạt động và bên kia là cách thức thực hiện các hoạt động đó. Cùng hướng tới đạt được những mục tiêu giống như các chương trình phát triển khác hiện đang được sử dụng (thí dụ như Các mục tiêu Thiên niên kỷ) nhưng phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người khác biệt ở chỗ không chỉ quan tâm tới việc đạt được mục tiêu mà còn quan tâm thích đáng tới quy trình, cách thức được lựa chọn để đạt được những mục tiêu đó.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies

Date added: 06/18/2008
Downloads: 19749
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies

This document contains a compilation of the general comments or general recommendations adopted, respectively, by the Committee on Economic, Social and Cultural, Rights, the Human Rights Committee, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the Committee against Torture and the Committee on the Rights of the Child. The Committee on Migrant Workers has not yet adopted any general comments.