Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Tóm tắt chính sách về bảo đảm thu nhập cho người cao tuổi ở Việt Nam: Lương hưu xã hội

Date added: 09/18/2014
Downloads: 8542
Tóm tắt chính sách về bảo đảm thu nhập cho người cao tuổi ở Việt Nam: Lương hưu xã hội

Việt Nam đa đạt được những thanh tựu đang kể về tăng trưởng kinh tế va xoa đói giảm nghèo trong hai thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, giữa năm 2010 va 2012, thu nhập của hầu hết các nhóm tuổi đều tăng ngoại trừ cho những người độ tuổi từ 65 đến 80 tuổi. Tài liệu tóm tắt chính sách này, một ấn phẩm mới giữa UNFPA và ILO tại Việt Nam, cung cấp các số liệu về lương hưu xã hội cho người cao tuổi ở Việt Nam trong những năm gần đây. Tài liệu cũng cung cấp các khuyến nghị giúp Việt Nam cải thiện hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội cho người cao tuổi.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực Duyên hải miền Trung

Date added: 06/05/2012
Downloads: 14842
Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực Duyên hải miền Trung

Bài học rút ra và các gợi ý chính sách

Vùng duyên hải miền trung là một trong những vùng dễ bị tổn thương nhất trước thảm họa và biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Trong bối cảnh cuộc họp Nhóm tư vấn giữa năm tại Quảng Trị, nghiên cứu này tập trung vào mối liên hệ giữa giảm nghèo bền vững với quản lý rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở vùng duyên hải miền trung Việt Nam. Nghiên cứu nhấn mạnh những thông điệp chính sách chính, dựa trên kinh nghiệm của LHQ trong việc hỗ trợ về chương trình và chính sách cho Chính phủ ở vùng duyên hải miền trung và gợi ý những tác động chính sách chủ yếu.

 Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Factsheet - Joint Programme Green Production and Trade

Date added: 03/30/2011
Downloads: 17607
Factsheet - Joint Programme Green Production and Trade

The issue:
Viet Nam has achieved impressive economic progress since the doi moi (renovation) process was launched in 1986. Since 1993, real GDP growth has averaged 7.5% per year and the poverty rate has been reduced from 58% in 1993 to 13% in 2008. Growth has been driven by accelerated international integration, market liberalization and job creation in the private sector.

Factsheet - Joint Programme on Integrated Nutrition and Food Strategies

Date added: 03/30/2011
Downloads: 15787
Factsheet - Joint Programme on Integrated Nutrition and Food Strategies

The issue:
While Viet Nam has achieved a significant reduction in malnutrition among under-five children during the last three decades, malnutrition remains a public health priority.  There are important differences in food patterns between the highlands, midlands and mountainous areas, between urban and rural areas, and between ethnic groups. Many maternal, newborn and child health (MNCH) core outcomes, such as like maternal mortality, child mortality and child malnutrition rates, are lagging behind in these areas compared to the rest of Viet Nam, especially among poor and disadvantaged groups.

Factsheet - Joint Programme in Kom Tum

Date added: 03/30/2011
Downloads: 16677
Factsheet - Joint Programme in Kom Tum

The issue:
Located in the Central Highlands region of the country, Kon Tum is one of the poorest provinces in Viet Nam, where large ethnic minority population reside. Of the total population of 389,745, approximately 53% belongs to various ethnic groups – Bana, Xedang, De, Trieng, G’rai, B’rou and R’mam.

Trang 1 / 3