Các dữ liệu cơ bản

In

 

Các dữ liệu được lựa chọn về Việt Nam (Tháng 9/2006):

 

DÂN SỐ      Y TẾ       ĐÓI NGHÈO

KINH TẾ      GIÁO DỤC        MÔI TRƯỜNG 

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

traffic_hanoi

DÂN SỐ

Nguồn: Tổng cục Thống kê 2010

Trở lên đầu

factory

Y TẾ 

o   Nam giới: 72,3 năm

o   Nữ giới: 76,2 năm

Nguồn: Số liệu của LHQ 2010, Tổng cục Thống kê 2010

Trở lên đầu

NGHÈO ĐÓI

Trở lên đầu

KINH TẾ

Nguồn: Tổng cục Thống kê 2010, Ngân hàng Thế giới 2010, Số liệu của LHQ 2010

Trở lên đầu

GIÁO DỤC

Nguồn: Tổng cục Thống kê 2010

Trở lên đầu

logging

MÔI TRƯỜNG

Nguồn: Số liệu của LHQ 2010

Trở lên đầu

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Nguồn: Số liệu của LHQ 2010

Trở lên đầu