Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow News & Resources arrow Publications

UNV Publications

Publications
Volunteer stories: Volunteer for Development - Joint hands for the Community 2014 (bilingual English-Vietnamese)
51 pages, Hanoi 2014

Câu chuyện tình nguyện: Tình nguyện vì sự phát triển - Chung tay vì Cộng đồng 2014 (song ngữ)
51 trang, Hà Nội 2014
UNV Annual Report 2013
54 pages, Bonn 2013 pdf
UNV Volunteering for post-2015 Newsletter Special 2013
04 pages, Bonn 2013 pdf
UNV Volunteering for post-2015 Newsletter No2 2013
04 pages, Bonn 2013 pdf
Volunteer Management Manual - VDVN project 2012 (in Vietnamese)
84 pages, Hanoi 2012

Cẩm nang Quản lý Tình nguyện viên - Dự án VDVN 2012 (tiếng Việt)
84 trang, Hà Nội 2012
Volunteer Manual - VDVN project 2012 (in Vietnamese)
60 pages, Hanoi 2012

Cẩm nang Tình nguyện viên - Dự án VDVN 2012 (tiếng Việt)
60 trang, Hà Nội 2012
Directory: Volunteer Involving Organizations in Viet Nam - VDVN project 2012 (in Viet Namese)

Danh bạ các Tổ chức Tình nguyện tại Việt Nam - Dự án VDVN 2012 (tiếng Việt)
UNV Newsletter 2010
10 pages, Ha Noi 2010 pdf
UNV Brochure UNV Brochure

Ha Noi, 2009 pdf
UNV VN in Action 2008 UNV Viet Nam in Action 2008

9 pages, Ha Noi 2009 pdf
annualreport07 UNV Annual Report 2007

5 pages, Ha Noi 2008 pdf
photo

UNV Annual Report 2006

6 pages, Ha Noi, 2006 pdf

annualreport2005 UNV Annual Report 2005

5 pages, Ha Noi, 2005 pdf
pdf

UNV and the Fight Against HIV/AIDS

2 pages, Ha Noi, 2006 pdf

pdf

Volunteer Opportunities

2 pages, Ha Noi, 2006 pdf

pdf

 

UNV Programme in Viet Nam: Mobilizing UN Volunteers

2 pages, Ha Noi, 2006 pdf

 

2005unvcasestudy Case Study: Contributions to the Achievement of the Millennium Development Goals

60 pages, Ha Noi 2005 pdf
pdf

Student Volunteering

13 pages, Schüler Helfen Leben, Neumünster, Germany pdf

 
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a